The Cathedral Food Bank

Banc Bwyd y Gadeirlan

Not needed at present: Chick peas or other pulses, e.g. red kidney beans, butter beans, lentils. Thank you.

Donate to the Foodbank

The Food Bank is entirely dependent on donations, either of food or money, and we are always grateful for everything we receive. However, we tend to end up with more of some items than others, and it might surprise you to know which items we are most in need of if you are able to make a donation. As each pack provides 3 hot meals, as well as breakfast and lunch items, tins of meat meals such as chicken in white sauce are particularly useful, as are tinned fish and pasta sauces. Also, tins of ham or corned beef (large and small) and fish go down well. We also give toiletries – soap, shampoo, toothpaste and toilet paper – in each pack and donations of these are always welcome. Litres of UHT semi-skimmed milk and fruit juices are also great.
That said, we would be very grateful for any of the items on the list below – thank you for your generosity.
Food donations can be left in the Cathedral at any time when the building is open, in the blue box near the entrance to the Cathedral shop. If you have a larger donation, such as a contribution from a workplace or church, it would be much appreciated if you could drop it off on a Tuesday between 10 and 11am, as a volunteer will be available at this time to receive and store items. If this isn’t possible, please feel free to contact us via the Contact page, and we will try to arrange a mutually convenient time for your donation to be collected or for you to deliver. Thank you very much.

Our Basic Requirements:

Tins of ham/luncheon meat/salmon/tuna
Tins of meat (minced beef/stewing steak etc.)
Tins of pasta eg. spaghetti in tomato sauce
Tins of sweet corn, Tins of peas, Tins of carrots, Tins of potatoes
Jars of tomato-based pasta sauce – but no curry sauces, thanks!
Pkt. instant mash potatoes, Tins of chopped tomatoes Pkt. rice
Tins of fruit, Tins custard or packets of instant custard
Tins rice pudding, Dried Skimmed Milk Powder, Litres of milk (semi-skimmed UHT)
Litre pure fruit juice
Pkt. 3 small fruit juices
Cereals (large and small packets)
Tea bags, Coffee, Sugar, Jam, Biscuits
Loo rolls, Shampoo, Toothpaste, Soap
Plastic carrier bags

Financial Donations

If you would like to give a financial donation, cash or a cheque (payable to Bangor Diocesan Board of Finance) can be given in at the Diocesan Finance Office in the Diocesan Centre, or sent to:
Bangor Diocesan Board of Finance, Diocesan Centre, Cathedral Close, Bangor, LL57 1RL.
Thank you.

Ddim eu hangen ar hyn o bryd: Ffacbys neu godlysiau eraill, ee ffa ffrengig coch, ffa gwynion a corbys. Diolch.

Rhoi i’r Banc Bwyd

Mae’r Banc Bwyd yn gyfangwbl ddibynnol ar roddion, naill ai ariannol neu fwyd, ac rydym wastad yn ddiolchgar am bopeth a dderbyniwn. Serch hynny, rydym yn tueddu i dderbyn llawer o rai eitemau a rhy ychydig o rai eraill a phetaech yn medru cyfrannu efallai y synnech pa eitemau sydd mwyaf eu hangen. Gan fod pob pecyn yn cynnwys 3 pryd poeth yn ogystal ag eitemau brecwast a byrbryd, mae tuniau sydd yn cynnwys cig, e.e. cyw iar mewn saws a chilli con carne yn hynod ddefnyddiol yn ogystal a thuniau pysgod a saws pasta. Mae tuniau ham, corned beef, mecryll a thiwna hefyd yn hynod addas.
Mae pecynnau litr UHT o lefrith hanner scim a sudd ffrwythau yn ddefnyddiol iawn.
Byddwn hefyd yn rhoi sebon, siampŵ, past dannedd a phapur tŷ bach ymhob pecyn felly byddwn yn croesawu’r eitemau hyn.
Wedi dweud hynny byddem yn ddiolchgar am unrhyw eitem ar y rhestr isod – diolch am eich haelioni.
Gellir gadael rhoddion bwyd yn y Gadeirlan ar unrhyw adeg pan fydd yr adeilad yn agored, yn y bocs glas ger y fynedfa i Siop y Gadeirlan. Os bydd gennych rodd o faint fwy, megis cyfraniad gan weithle neu eglwys, bydden yn gwerthfawrogi’n fawr pe gallech ei adael ar ddydd Mawrth rhwng 10:00 a 11:00, oherwydd bydd gwirfoddolwr ar gael i dderbyn a storio’r eitemau. Os nad yw hyn yn bosibl, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy’r dudalen gysylltu, a byddwn yn gwneud trefniadau arbennig. Diolch yn fawr iawn.

Rhestr fwyd

Tuniau ham / luncheon meat / samwn / tiwna.
Tuniau cig (briwgig / stiw stêc / lobscows a.a.)
Tuniau pasta e.e. spaghetti mewn saws tomato
Tuniau corn melys, moron, tatws, tomato.
Pacedi tatws mash, pacedi reis.
Tuniau pwdin reis, cwstard, neu bacedi cwstard parod
Jariau o saws pasta e.e. tomato, ond dim saws cyri, diolch!.
Carton UHT Llefrith hanner scim neu Sudd ffrwythau.
Powdr llaeth semi scim.
Pecynnau o 3 sudd ffrwyth bychan, Grawnfwyd (pacedi mawr neu fychan), bagiau te, coffi, siwgr, jam, bisgedi.
Papur tŷ bach, siampŵ, past dannedd.
Bagiau bwyd plastig (bach a mawr) I rannu te, coffi, siwgr, reis a phasta.
Bagiau plastig (carrier bags)

Rhoddion ariannol

Petaech eisiau rhoi rhodd ariannol, arian parod neu siec (taladwy i “Bangor Diocesan Board of Finance”) gallwch ei roi i mewn yn Swyddfa Gyllid yr Esgobaeth yng nghanolfan yr Esgobaeth, Cathedral Close, Bangor, Gwynedd, LL57 1RL.
Diolch.


Cathedral Foodbank is an outreach of Bangor Cathedral
Mae Banc Bwyd y Gadeirlan yn genhadaeth yr Eglwys Gadeiriol ym Mangor