The Cathedral Food Bank

Banc Bwyd y Gadeirlan

Our Aim

At a time when public spending is reduced, when wages are almost static and have not kept up with inflation, the Cathedral Foodbank aims to help families and individuals who need help to obtain enough food.

Obtaining a food pack

To obtain food from the food bank, you need to be referred by an organisation that can assess your needs and will provide a voucher that will enable you to receive a pack of food. The voucher will indicate whether a single or a family pack of food is needed. Referring agencies include, amongst others, ARCH, CAIS and NACRO. A full list can be obtained on request.

Some folk appear without a referral voucher, and in an emergency we will provide an emergency pack. After that we expect that you will have visited one of the referring agencies and obtained a voucher.

Opening hours

The Cathedral Foodbank is open from 2pm to 3pm on Monday, Wednesday and Friday, in the Diocesan Centre, for handing out food packs. If you want to learn more about us, or need a list of referring agencies, visit us during one of these hours.

Support

The Cathedral Foodbank is supported by the donations of local individuals, schools, local businesses, churches and other charities.

Ein Nod

Mewn cyfnod pan mae gwasgedd ar wariant cyhoeddus, pan mae cyflogau yn ddi-symud ac islaw cyfraddau chwyddiant, nod Banc Bwyd y Gadeirlan yw cynnig cymorth i deuluoedd ac unigolion sydd yn brin o fwyd.

Sut i gael pecyn bwyd

Er mwyn cael pecyn bwyd mae angen i chi dderbyn cyfeiriad gan asiantaeth a all asesu eich hangen a rhoi taleb i chi fydd yn eich galluogi i gael y bwyd. Bydd y taleb yn nodi ai pecyn sengl neu becyn teulu sydd ei angen. Mae’r asiantaethau yn cynnwys ARCH, CAIS, a NACRO. Cewch restr cyflawn os gofynnwch amdano.

Bydd rhai pobl yn dod heb gyfeiriad a heb daleb ac mewn argyfwng fe roddwn becyn argyfwng. Wedyn byddwn yn disgwyl i chi fod wedi ymweld ag un o’r asiantaethau sydd yn cyfeirio a chael taleb.

Oriau agor

Mae Banc Bwyd y Gadeirlan ar agor i ddosbarthu pecynnau bwyd rhwng 2yp a 3yp ar Ddyddiau Llun, Mercher a Gwener, yng Nghanolfan yr Esgobaeth. Os am fwy o wybodaeth neu restr asiantaethau cyfeirio, galwch i mewn yn ystod yr oriau agor.

Cefnogaeth

Cefnogir Banc Bwyd y Gadeirlan gan roddion unigolion, ysgolion, busnesau lleol, eglwysi ac elusennau eraill.


Mae Banc Bwyd y Gadeirlan yn genhadaeth yr Eglwys Gadeiriol ym Mangor